OSP Piaski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Piaskach.


R o z d z i a ł  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Piaskach, zwane dalej ?OSP?.

2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. ? Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jednolity ze zm.), a także niniejszego statutu.

3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
4. Siedzibą OSP jest Piaski

§ 2

1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.

2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej ?Związkiem?

§ 3

Ochotnicza straż pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku.

§ 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł  I I

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5

Celami i zadaniami OSP są::

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,

3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,

5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,

6) działania na rzecz ochrony środowiska,

7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.

8) rozwijanie wśród członków Osp zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu

§ 6

Cele i zadania wymienione w § 5, OSP realizuje przez:

1) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,

2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,

3) organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,

4) prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,

5) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,

7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

R o z d z i a ł  I I I

CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie OSP dzielą się na:

1) członków czynnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 8

Członkami czynnymi OSP mogą być:

1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

§ 9

Członek czynny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: ?W pełni świadom obowiązków strażaka ? ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne?.

§ 10

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz OSP oraz do komisji ds. młodzieży działających w Związku.

3. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

§ 11

Członkowie czynni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,

2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,

3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

5) używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 12

Do obowiązków członka czynnego należy:

1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku,

3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,

4) dbanie o mienie OSP,

5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

Spośród pełnoletnich członków czynnych tworzy się zespół ratowniczy.

§ 14

Członkostwo ustaje na skutek:

1) skreślenia z listy lub wykluczenia członka czynnego,

2) skreślenia z listy członków czynnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach,

a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,

b ) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,

c) śmierci.

3) wykluczenia członka czynnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,

b ) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,

4) przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit. b i w pkt. 3 zarząd OSP umożliwia członkowi czynnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści na posiedzeniu Zarządu,

5) od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. b i pkt. 3, członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna,

6) do czasu rozpatrzenia odwołania członek czynny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem,

7) skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 16

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.

2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.

4. Do ustania członkostwa w przypadku członka wspierającego i członka honorowego zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 15.

R o z d z i a ł   I V

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 17

Władzami OSP są:

1) Walne Zebranie Członków OSP,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 18

1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19

1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

§ 20

1. Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:

1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,

2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,

3) udzielenia absolutorium Zarządowi OSP,

4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP,

5) określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,

6) wybór, spośród siebie Zarządu w liczbie od 5-9 osób, z zachowaniem większości
osób pełnoletnich i odwołanie tego Zarządu,

7) wybór spośród siebie i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3-5 osób,

8) wybór spośród siebie delegatów na zjazd oddziału gminnego Związku,

9) uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,

10) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.

12) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

13) wybieranie spośród siebie przedstawicieli wchodzących w skład zarządu oddziału gminnego Związku i odwoływanie tych przedstawicieli,

14) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,

15) nadawanie członkostwa honorowego OSP,

16) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 21

1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie członków OSP jest zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

3. Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,

3) na żądanie 1/3 liczby członków OSP.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

3. Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2, ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w te funkcje innych członków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

§ 23

Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

C. ZARZĄD

§ 24

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, 2-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.

2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

3. Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

§ 25

Do zadań Zarządu należy:

1) reprezentowanie interesów OSP,

2) realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,

3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP,

4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,

6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,

7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.

8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

9) przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

10) tworzenie zespołu ratowniczego,

11) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§ 26

Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje OSP.

§ 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

§ 28

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 29

1. Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

2. Do obowiązków naczelnika należy:

1) wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań ratowniczych,

2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,

3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

4) kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

5) kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,

6) dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością,

7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będącej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP.

§ 30

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące wyróżnienia:

1) pochwałę ustną,

2) pochwałę w rozkazie naczelnika ,

3) wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 31

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1) upomnienie ustne,

2) naganę w rozkazie naczelnika ,

3) wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 32

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

2) składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

3) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

4) wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.

2. Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

3. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1) być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

5. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 23 ust. 4.

§ 33

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 34


Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

R o z d z i a ł  V

MAJATEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§ 35

1. Majątek i fundusze OSP powstają z:

1) składek członkowskich,

2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3) dochodów z majątku i imprez,

4) ofiarności publicznej,

5) wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu.

2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

§ 36

R o z d z i a ł  V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 37

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

§ 38


1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać Zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

2. Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 39

1. W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków OSP, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.

2. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność przechodzi na własność Związku OSP. Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.